Monday, December 13, 2010

GTP,ETP, NKRA dan KPI: SATU PENJELASAN


PENGENALAN
Malaysia adalah sebuah negara rakyatnya berbilang kaum dan etnik yang mengamal pelbagai kepercayaan agama, budaya, bahasa dan cara hidup. Namun, kerajaan yang mentadbir negara ini sejak merdeka secara terus menerus berjaya mengurus kepelbagaian di Malaysia dengan berkesan agar rakyat pelbagai kaum dapat menikmati kemajuan dan pembangunan negara dengan adil dan sak sama.

Pembangunan dan kejayaan yang dicapai oleh Malaysia amat menakjubkan malah menjadi contoh kepada negar-negara lain yang sedang membangun di persada dunia. Selain itu, kerajaan juga didapati berjaya mengurangkan kadar kemiskinan, terutamanya kemiskinan tegar,menyediakan kemudahan –kemudahan awam yang bertaraf kelas pertama, mengubah ekonomi negara yang berteraskan pertanian kepada ekonomi industri berat dan meningkatkan kualiti hidup sebahagian besar rakyat Malaysia dalam jangka masa 53 tahun yang lepas.
Malah, kebanyakan negara-negara luar termasuk USA menganggap Malaysia sebagai contoh negara Islam yang moden, progresif dan saling hormat-menghormati hak pelbagai agama.
Namun, ombak globalisasi dan liberalisasi yang melanda dunia akibat kemunculan teknologi maklumat menghasilkan impak yang boleh dirasai oleh segenap lapisan rakyat Malaysia, merentasi kaum dan lokasi tempat tinggal. Malah, perkembangan dan kemajuan dalam bidang teknologi maklumat telah menimbulkan pelbagai cabaran kepada kerajaan untuk meneruskan agenda mencapai Wawasan negara iaitu mencapai status negara maju menjelang tahun 2020.

Perdana menteri-perdana menteri terdahulu seperti perdana menteri pertama YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, yang diikuti oleh Tun Abdul Razak, Tun Hussein Onn, Tun Dr.Mahathir Mohamed dan Tun Abdullah Hj Ahmad Badawi telah meletakkan asas-asas pembangunan negara agar rakyat Malaysia yang berbilang kaum hidup bersatu padu sambil menikmati kualiti hidup yang memuaskan.

Sehubungan ini, YAB Dato’ Seri Mohd.Najib Tun Razak, yang mengambil alih teraju kepimpinan kerajaan pada 3 April 2009 berhasrat meneruskan agenda pembangunan negara yang diasaskan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu supaya agenda pembangunan mencapai wawasan negara dapat diteruskan agar rakyat terus menikmati hasil pembangunan dan kemajuan yang negara tercapai sejak merdeka.

YAB Dato’ Seri Mohd. Najib Tun Razak yang mengambilkira perkembangan terbaru dalam landskap politik dalam negeri dan geo-politik di persada dunia, mengumumkan pendekatan transformasi untuk menangani cabaran-cabaran terkini malah memperkasa dan melonjak ekonomi negara kepada peringkat yang lebih tinggi agar matlamat Wawasan Negara tercapai dan rakyat menikmati berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.
Sesungguhnya, YAB Dato’ Seri Mohd. Najib Tun Razak memilih pendekatan transformasi untuk memperkasakan ekonomi negara dalam menempa sebuah zaman baru berteraskan empat tonggak utama iaitu (i) Gagasan 1 Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan, (ii) Model Baru Ekonomi (MBE) dan Rancangan Malaysia Ke 10 (2011-2015), (iii) Program Tranformasi Kerajaan atau Government Transformation Plan (GTP) dan (iv) Program Tranformasi Ekonomi atau Economic Transformation Plan (ETP).

Program Transformasi Kerajaan (GTP) dan Program Transformasi Ekonomi (ETP) diumumkan sebagai pemangkin proses menjayakan keseluruhan hasrat “Gagasan 1 Malaysia : Rakyat Didahulukan Dan Pencapaian Diutamakan”. kedua –dua program tersebut, GTP dan ETP adalah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rakyat malah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.

Agenda transformasi kerajaan dan ekonomi akan dilaksanakan mendukung falsafah Perlembagaan Persekutuan dan Rukunegara. Malah, prinsip dan semangat ‘Gagasan 1 Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan’ akan mendasari semua program pembangunan dan usaha-usaha kerajaan dalam melahirkan sebuah negara bangsa Malaysia.

Malah, kerajaan mengumumkan satu pendekatan baru dalam merealisasikan ‘Gagasan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan’, malah memperkasakan ekonomi negara dan mempertingkatkan keberkesanan bidang penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada rakyat.


GTP dan ETP

Program Transformasi Kerajaan atau Government Transformation Programme (GTP) yang dilancar pada 20 Januari 2009 dan Program Transformasi Ekonomi atau Economic Transformation Programme (ETP) dirangka untuk mengaasi segala halangan bagi mencapai WAWASAN 2020 sambil menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berdaya saing diperingkat global.

GTP dan ETP menjadi pemangkin untuk menggerakkan keseluruhan proses transformasi supaya matlamat rakyat berpendapatan tinggi serta kaedah penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada rakyat dapat dibaharui, malah dipertingkatkan ke tahap yang lebih tinggi dan baik dalam memenuhi hasrat rakyat.

Selain itu, GTP dan ETP adalah merupakan hala tuju atau ‘road map’ yang mengariskan objektif, berhasilan, initiatif-initiatif yang harus dilaksanakan dalam bidang NKRA yang dikenalpasti dan MKRA kementerian masing-masing. GTP dan ETP pula didukung secara serampang oleh Model Ekonomi Baru (MBE) atau New Economic Model dan Rancangan Malaysia Ke 10.

Program GTP dan ETP melibatkan semua kementerian dan agensi-agensi kerajaan serta penjawat awam dalam semua peringat menumpukan perhatian mereka dalam memenuhi keperluan –keperluan yang menjadi keutamaan rakyat (Rakyat Didahulukan) . Pada masa yang sama, melaksanakan inititif-initiatif bagi mengubah asas-asas untuk menyampaikan perkhidmatan kerajaan dengan berkesan seperti diharapkan oleh rakyat( Pencapaian Diutamakan).

NNKEA, NKRA dan KPI

Dalam usaha melaksanakan GTP dan ETP, keraajaan mengumumkan Aktiviti Utama Ekonomi Nasional atau Nasional Key Economi Area (NKEA) dan Bidang Keberhasilan Utama Negara atau National Key Results Area (NKRA) serta Petunjuk Keberhasilan Pencapaian Negara atau Key Performance Index (KPI).

Saya mahu segala rancangan pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat dimaklum dan diketahui agar mereka dapat memantau dan menilai pencapaian sasaran yang ditetapkan"-NAJIB TUN RAZAK

NKEA dan NKRA adalah dirujuk kepada penumpuan serta pelaksanaan projek dan program-program pembangunan tertentu oleh agensi-agensi kerajaan berdasarkan keperluan, harapan dan keutamaan rakyat. Hasil yang diperolehi daripada pelaksanaan projek dan program-program pembangunan dalam bidang-bidang tertentu ini dijangka akan mengatasi masalah utama yang dihadapi oleh rakyat malah memenuhi harapan mereka dan keutamaan rakyat. Usaha-usaha khusus ini juga dijangka akan mempercepatkan proses transformasi kerajaan dan memperkasakan keseluruhan ekonomi negara.

NKEA adalah bidang –bidang pembangunan ekonomi yang dikenalpasti berpotensi untuk terus maju. Sebagai permulaanya , kerajaan telah menetapkan 12 bidang utama ekonomi Negara (NKEA). Antara bidang yang dikenal pasti adalah sektor Perkhidmatan dan sektor Pertaniamn yang bernilai tinggi termasuk sektor Minyak dan gas, Minyak sawit dan produk berkaitan, Pemborongan dan peruncitan, Pelancongan, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT), Perkhidmatan pendidikan, Elektrik dan elektronik, Perkhidmatan perniagaan, Penjagaan kesihatan swasta, Pertanian dan Greater Kuala Lumpur.

Manakala, Bidang Keberhasilan Utama Negara atau National Key Results Area (NKRA) adalah bidang –bidang khusus yang akan diberi tumpuan oleh agensi pelaksana kerajaan, malah sasaran bagi setiap NKRA ditetapkan lebih awal supaya agensi pelaksana mencapai sasarannya dalam satu waktu tertentu yang di tetapkan.
Dalam pada itu, kerajaan juga memperkenalkan kaedah Petunjuk Keberhasilan Pencapaian Negara atau National Key Performance Index (KPI) pada 27 Julai 2009 untuk menilai pencapaian sasaran yang ditetapkan bagi setiap NKRA.

Pendekatan NKRA sebagai bidang tumpuan dan KPI sebagai kayu pengukur prestasi agensi pelaksana umumnya digunakan sebagai radas timbangan kerja dalam sektor korporat dan jarang sekali digunakan dalam sektor awam. Namun, YAB Dato’ Seri Mohd.Najib Tun Razak memperkenalkan methodologi NKRA dan KPI pada pertamakalinya dalam pentadbiran kerajaan persekutuan agar rakyat diberi peluang untuk membuat penilaian dan keputusan terhadap prestasi penyampaian agensi-agensi kerajaan dalam melaksanakan program pembangunan dan penyampaian perkhidmatan berpaksikan kepentingan rakyat.


Berhubungan dengan NKRA, enam (6) bidang tertentu yang meliputi sektor sosial dan ekonomi telah dikenalpasti untuk dijadikan Bidang Berhasilan Utama Negara (NKRA) yang boleh di ukur pencapaiannya. Enam menteri kabinet di beri tanggungjawab menerajui NKRA bagi mencapai matlamat KPI kementerian masing-masing dalam menterjemahkan prinsip ‘Pencapaian Diutamakan’.

Enam Bidang NKRA yang dipertanggunjawabkan kepada menteri, kementerian, jabatan dan agensi-agensi kerajaan untuk dilaksanakan sejak bulan Januari 2010 dan KPI yang telah ditetapkan bagi NKRA masing-masing adalah seperti berikut:

1.NKRA: Mengurangkan kadar jenayah (Dato’ Seri Hishamuddin, Kementerian Dalam Negeri)
KPI: Kerajaan menetapkan sasaran pengurangan kadar jenayah 5 petatus secara keseluruhan dan 20 % jenayah jalanan pada penghujung 2010.
2.NKRA: Mencegah amalan rasuah (Menteri di Jabatan Perdana Menteri- Dato’ Seri Nazri Aziz)
KPI: Sasaran diperingkat nasional untuk meningkatkan skor CPI daripada 4.5 kepada 4.9 menjelang 2012.
3.NKRA: Meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan (YAB Tan Sri Muyuddin Yassin, Menteri Kementerian Pelajaran Malaysia)
KPI: Kerajaan menetapkan meningkatkan kadar kanak-kanak Malaysia yang terdiri daripada peringkat umur 4+ dan 5+ dapat akses pendidikan pra-sekolah daripada 60% kepada 80% menjelang 2012. Hampir 30,000 tenaga pengajar pra-sekolah akan dilantih dalam tempoh masa tiga tahun untuk menyapaikan pendidikan yang berkualiti kepada kanak-kanak pra-sekolah.
Sebanyak 100 buah sekolah terdiri daripada sekolah bestari,kluster,trust school atau sekolah berpiagam dan sekolah berasrama penuh akan dikenal pasti untuk diangkat menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi men jelang 2012.
4.NKRA: Meningkatkan kualiti hidup rakyat berpendapatan rendah (Kementerian Pembangunan wanita,keluarga dan masyarakat)
KPI:
i. Mencapai matlamat miskin tegar sifar menjelang tahun 2010 (Rekod menunjukkan terdapat 45,000 ketua isi rumah miskin tegar di seluruh negara).
ii. Mengurangkan kemiskinan daripada kadar 3.6 % kepada 2.8 % .
iii. Bantuan kebajikan untuk rakayat yang didaftar dibayar pada 1
haribulan Setiap bulan.
I iv.Menambah jumlah usahawan dikalangan wanita sejumlah 4,000
orang menjelang 2012.
· i program amanah ikhtiar Malaysia.
5.NKRA: Memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman (Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah).
KPI:
Mi.Membina jalan baru sepanjang 7,000 km untuk kemudahan penduduk desa.
iii.Memastikan akses kepada air bersih dan akses kepda bekalan elektrik 24 jam. liputan rangkaian jalan luar bandar di semenanjung akan dipertingkatkan bagi memastikan kesemua rakyat tinggal paling jauh pun, 5km dari kemudahan jalan berturap. meningkatkan liputan bekalan air sehingga 90% di sabah dan sarawak pada penghujung tahun 2012 supaya kemudahan air dapat dinikmati oleh 60,000 buah rumah.
miii.Meningkatkan liputan bekalan elektrik di sarawak dan sabah kepada 95% pada akhir tahun 2012 yang akan dinikmati oleh 80,000 buah rumah. kerajaan juga menyasarkan untuk memberi bekalan elektrik 24 jam kepada 7,000 rumah orang asli di semenanjung pada akhir tahun 2012. kerajaan akan membina dan membaik pulih sejumlah 50,000 unit rumah bagi keperluan golongan miskin menjelang 2012 di seluruh malaysia.

6.NKRA: Menambah baik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana (Kementerian Pengangkutan Malaysia)
KPI:
Meningkatkan peratusan penggunaan sistem pengangkutan awam daripada 16% Kepada 25 % dikalangan penduduk lembah Klang Pada penghujung tahun 2012.
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PROGRAN TRANSFORMASI

Program transformasi GTP dan ETP akan dijalankan dan dinilai pencapaiannya mengikut tiga (3) jadual waktu tertentu yang ditetapkan iaitu Horizon-1( 2010-2012),Horizon 2( 2012-2015) dan Horozon 3 (2015-2020). Horizon 1 melibatkan permulaan pelaksanaan initiatif-initiatif tertentu dalam bidangp-bidang yang telah dikenalpasti ( NKRA), Horizon 2 dijangka akan melihat berhasilan NKRA dan malah mengubah suai kaedah pelaksanaan jika perlu dan Horizon 3 dijangka akan melihat pencapaian wawasan negara tercapai iaitu matlamat negara maju serta rakyat berpendapatan tinggi.

Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan (PEMANDU) dibentuk dalam Jabatan Perdana Menteri untuk mainkan peranan sebagai penyelaras induk, mengurus dan memantau program transformasi negara. Manakala, Perdana Menteri bertanggungjawab terhadap pencapaian KPI NKRA yang telah ditetapkan.

PPETUNJUK-PETUNJUK POSITIF NKRA

Pelaksanaan GTP dan ETP, terutamnya 6 bidang NKRA, yang giat dilaksanakan dengan penuh komitmen oleh agensi-agensi kerajaan telah menunjukkan kesan positif yang dapat diukur prestasinya menggunakan KPI yang telah ditetapkan bagi NKRA masing-masing. Malah, menteri peneraju atau pegawai yang dibertanggungjawabkan terhadap NKRA agensinya dilihat melaporkan pencapaian NKRA yang ditetapkan dalam media massa untuk makluman dan penelitian rakyat. Menurut Datuk Seri Najib Tun Razak, kesemua enam NKRA telah mencapai KPI yang ditetapkan. Petunjuk-petunjuk pencapaian yang dikecap sejak januari 2010 adalah seperti berikut:

i.NKRA 1 bagi mengurangkan jenayah memperlihatkan lebih daripada 14,000 anggota Polis bersama-sama dengan 3,000 anggota RELA dan Jabatan Pertahanan Awam (JPAM) , ditugaskan semula (redeployed) di 50 kawasan yang sering berlaku kejadian jenayah atau “hot spots”. Peningkatan rondaan oleh agensi-agensi penguatkuasaan keselamatan awam termasuk skim rondaan sukarela (SRSs) untuk mencegah jenayah dalam kawasan tumpuan telah berjaya mengurangkan kadar jenayah seperti disasarkan. Kadar jenayah telah menurun 16 peratus pada keseluruhannya dan kadar jenayah jalanan yang merangkumi ragut dan rompakan tanpa senjata turun 38.2 peratus dalam masa 9 bulan iaitu sehingga bulan september 2010. Sejumlah 29 initiatif yang dilaksanakan oleh Polis untuk mengurangkan kadar jenayah dijangka akan berhasil seperti disasarkan dalam NKRA.

• NNKRA 2 bagi membanteras rasuah pula, Akta Perlindungan Pemberi Maklumat telah diluluskan oleh Parlimen dan akan kuatkuasakan mulai 15 Disember 2010.Mata Indeks CPI Rasuah Malaysia pula mencatat 4.4 mata yang jelas menunjukkan persepsi rakyat meyakini terhadap usah-usaha MACC menangani rasuah.

• NNKRA 3 yang ditetapkan untuk menyediakan akses prasekolah yang berkualiti dan kemampuan pula melihatkan seramai ramai 18,000 kanak-kanak menerima manfaat daripada 929 kelas prasekolah.

NKRA 4 bagi meningkatkan kualiti hidup rakyat berpendapatan rendah memperlihatkan hampir 44,000 rumah kos rendah ditawarkan dengan harga RM 21,500–35,000 sebuah kepada penghuni masing-masing yang terdiri daripada golongan berpendapatan rendah.
Sejumlah 6,639 keluarga dikenal pasti di Perak untuk di bantu mengatasi kemiskinan. Konsep program 1Azam diperkenalkan untuk melahirkan kumpulan wanita yang mencebur dalan perniagaan kecil termasuk pertanian, job-matching dan perkhidmatan. Semua keluarga yang disifatkan sebagai miskin tegar yang mendapat pendapatan kurang daripada RM1,500 didaftar dalam sistem e-Kasih dan bantuan wang kebajikan kepada kumpulan sasaran dibayar pada awal bulan. Jabatan Kebajikan Masyarakat juga mengiatkan usaha menangani kemiskinan tegar di kalangan penduduk bandar dan desa melalui program Welfare Assistance Model dan Socio-Ekonomic Assistance Scheme dalam mencapai sasaran NKRA.
NKRA 5 bagi memperkasa prasana luar Bandar, RMK10 dan badjet 2011 telah mengariskan projek dan memperuntukan badjet untuk membina jalan baru, meningkatkan liputan bekalan air sehingga 90% di Sabah dan Sarawak pada penghujung tahun 2012 supaya kemudahan air dapat dinikmati oleh 60,000 buah rumah, meningkatkan liputan bekalan elektrik di Sarawak dan Sabah kepada 95% pada akhir tahun 2012 yang akan dinikmati oleh 80,000 buah rumah. Kerajaan juga menyasarkan untuk memberi bekalan elektrik 24 jam kepada 7,000 rumah orang asli di Semenanjung pada akhir tahun 2012.

Laporan terakhir Kementerian pembangunan luar Bandar menunjukkan 7,249 km jalan baru dijangka siap menjelang 2012 termasuk 317.61 km di Semenanjung, 213.5 km di Sabah dan 60.59 km di Sarawak dan pencapaian ini merupakan pencapaian mencecah sasaran yang ditetapkan dalam NKRA.

1.Berhubung dengan bekalan letrik, sejumlah 19,401 rumah disediakan dengan bekalan tetap letrik. Ini menunjukkan hampir 99.6 % unit rumah di Semenanjung (705 unit), 81% di Sabah(10,694 unit) dan 73% di Sarawak (8002 unit) yang terletak di desa telah dibekalkan kemudahan letrik.

Sementara itu, sejumlah 8,858 unit rumah di Semenanjung, 688 unit di sabah dan 2597 unit di Sarawak telah disediakan bekalan air bersih yang dirawat. Sejumlah 360,000 unit rumah dijangka akan disediakan kemudahan bekalan air berish yang dirawat menjelang tahun 2012.

NKRA 6 untuk membaiki kemudahan pengangkutan awam memperlihatkan usaha-usaha penyelarasan laluan bas awam di bandar-bandar utama dapat dipertingkatkan dan berjaya menghasilkan peningkatan kadar pengguna bas awam bandar kepada 13 peratus.Kemudahan LRT di Lembah Kelang akan diperintingkatkan malah perjalanan ke Ampang ditambahkan sepanjang 17.7 km dan perjalanan ke Kelana Jaya ditambahkan sepanjang 17 km supaya jumlah pengguna pengangkutan awam di Lembah Kelang dapat di pertingkatkan kepada 96,000 pengguna sehari dalam perjalanan Kelana Jaya dan 66,000 pengguna sehari dalam perjalanan Ampang .

Sesungguhnya, pelaksanaan GTP dan ETP dengan pakej perangsang ekonomi serta beberapa tindakan perubahan dan pengenalan inovasi telah berjaya meningkatkan keberkesanan dan kecekapan jentera pentadbiran kerajaan malah meningkatkan prestasi pencapaian perkhidmatan agensi-agensi kerajaan. Hakikatnya, pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan kejayaan yang menakjubkan dimana pembangunan ekonomi mencatit 9.5 peratus bagi separuh tahun pertama. Peningkatan ini merupakan kadar yang paling tinggi pencapaiannya dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini.

Pendekatan baru ini yang didukung oleh kombinasi pelbagai inisiatif kerajaan bersama sektor swasta telah memberi sumbangan yang amat menggalakan dalam bidang ekonomi. Mengikut World Competitiveness Yearbook (WCY), Malaysia telah melonjakkan kedudukannya ke tangga 10 dalam daya saing sedunia pada tahun 2010 berbanding dengan tangga ke 18 pada tahun 2009. Malah, Malaysia mencatatkan rekod cemerlang (2) daripada empat (4) kategori daya saing di persada dunia iaitu kecekapan kerajaan (government efficiency) dari tangga 19 ke tangga 9 dan kecekapan perniagaan (business efficiency) dari tangga 13 ke tangga 4.

PENDEKATAN BARU KERAJAAN KEPIMPINAN NAJIB

Dato’ Seri Mohd.Najib Tun Razak memilih pendekatan baru dalam mengurus pentadbiran negara kerana beliau inginkan transformasi atau perubahan radikal dalam kaedah penjawat awam mengurus program pembangunan yang dipertanggungjawabkan agar rakyat dapat menikmati hasil kemajuan negara dengan cepat sambil Malaysia dapat meningkatkan keupayaan daya saing negara dalam menangani cabaran-cabaran globalisasi dan liberalisasi yang melanda dunia.
“Jelas sekali kita tidak mempunyai pilihan, sama ada kita bergerak maju dengan penuh yakin atau mengambil risiko untuk ditinggalkan dalam perlumbaan global yang sengit ini."
pSesungguhnya, pentadbiran kerajaan kepimpinan YAB Dato’ Seri Mohd.Najib menggunakan pendekatan dan kaedah baru ini supaya bukan sahaja kerajaan dapat menilai sejauh mana agensi-agensi kerajaan dapat memenuhi hasrat rakyat, malah rakyat itu sendiri dapat menilai sejauhmana program pembangunan dan penyampaian perkhidmatan kerajaan yang dipertanggunjawabkan kepada agensi-agensi kerajaan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Usaha memperkenalkan NKRA sebagai tumpuan pelaksanaan dan KPI sebagai kayu ukur prestasi kerajaan jelas menunjukkan YAB Dato Seri Mohd.Najib Tun Razak lebih mendahului kepentingan rakyat dan mengutamakan pencapaian agensi kerajaan, malah sanggup memikul risiko politik demi membela dan memelihara kepentingan rakyat. Langkah tersebut juga jelas menunjukkan kerajaan kepimpinan YAB Dato Seri Mohd.Najib Tun Razak lebih tertarik dengan pendekatan transformasi kerajaan daripada pendekatan populist yang hanya mementingkan kepentingan politik semata-mata.
Pendekatan menilai keupayaan pencapaian kerajaan merupakan satu pendekatan terbuka dalam menterjemahkan prinsip Rakyat Didahulukan ,Pencapaian Diutamakan.Program Transformasi Kerajaan dan Ekonomi dijangka akan menggerakkan Malaysia kearah mencapai status negara maju dan rakyat berpendapatan tinggi serta pendapatan Negara Kasar Per Kapita (KDNK) meningkat kepada RM 48,000 (a high income, developed nation) menjelang tahun 2020.

Dengan menumpukan usaha transformasi (transformational) atau melaksanakan pendekatn GTP dan ETP, Kerajaan dijangka akan meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup kumpulan isi rumah berpendapatan 40 peratus terendah. Malah rakyat berbilang kaum dijangka akan menikmati kehidupan yang lebih baik serta dapat merasai keterangkuman (inclusiveness) yang dimajukan oleh kerajaan dalam semua bidang, termasuk sosial, politik dan ekonomi seperti ternyata dalam Gagasan 1 Malaysia.

KESIMPULAN

Pendekatan baru yang diamalkan oleh kerajaan jelas menghasilkan perubahan yang ternyata dalam pemikiran, malah meningkatkan kemahiran,keupayaan dan kecekapan pengurusan dikalangan penjawat awam, terutamanya dalam konteks sikap, komitmen, motivasi dan perasaan yakin diri. Pendekatan baru ini juga didapati menyemarakkan semangat penjawat awam dari peringkat pengurusan tinggi ke peringkat akar umbi atau “rank and file” di agensi-agensi kerajaan yang berkaitan untuk mencapai sasaran NKRA yang ditetapkan.
Sekiranya GTP dan ETP berjalan lancar dan berhasil seperti dijangkakan maka rakyat Malaysia, tanpa mengira perbezaan kaum dan golongan akan menikmati hasil pembangunan dan kemajuan yang dikecapi oleh kerajaan seperti dimajukan dalam Gagasan 1 Malaysia: Rakyat Didahulukan,Pencapaian Diutamakan, yang diilhamkan oleh YAB Dato Seri Mohd.Najib Tun Razak.

Wednesday, November 3, 2010

KEPUTUSAN PRK GALAS DAN BATU SAPI YANG DIJANGKAKAN

Pengundi N. 45 Galas dan P. 185 Batu Sapi akan keluar mengundi esok untuk menentukan wakil rakyat mereka di Dewan Undang Negeri dan Parlimen masing-masing. Adalah dijangka seramai 95 peratus pengundi telah menetapkan pilihan masing-masing dan hanya menunggukan saatnya untuk mengundi parti yang mereka yakin akan membantu meningkatkan kualiti hidup mereka dan bukan parti yang ghairah berteriak dengan slogan-slogan politik hanya untuk memancing undi.

BN menguasai DUN Galas sehingga PRK12 yang berlangsung pada tahun 2008. Namun, PAS pada pertama kalinya menguasai kerusi Galas, yang terletak dalam bahagian Parlimen Gua Musang pada tahun 2008 dengan menerima undi sebanyak 4399 undi berbanding dengan BN 3753 undi.PAS menang hanya dengan majority 646 undi berbanding dengan BN menang dengan majority 1729 pada tahun 2004.

Namun, menjelang pilihan raya kecil pada 4 November, BN telah cuba memulihkan sokongannya dikalangan pengundi di Galas dengan menunjukkan kesungguhan untuk membantu penduduk Galas mengatasi masalah-masalah yang tertekan mereka selama ini khususnya masalah yang menyebabkan oleh pentadbiran PAS.

Walaupun parti PAS menggunakan imej Tuan Guru sebagai banteng atau “front- line “ dalam memujuk pengundi termasuk pengundi Ciana dan India, namun akhir-akhir ini didapati pengundi lebih cenderung kepada BN berbanding dengan PAS .

Seramai 11,553 pengundi layak untuk mengundi dalam pilihan raya kecil kali ini iaitu Melayu 7,125 orang atau 61.7 peratus, kaum Cina 2,317 atau 20.06 peratus, India 185, Bumiputera Siam 10 orang dan Orang Asli 1,889 orang.

Tinjauan saya tempoh hari jelas menunjukkan bahawa BN dan PAS masih hampir seimbang dalam mendapatkan sokongan pengundi Melayu.Namun, 2,317 atau 20.06 peratus pengundi Cina dan 185 pengundi India dijangka akan menentukan keputusan PRK Galas.

Jadi, pada keseluruhannya BN dijangka memenagi PRK Galas kali ini dengan majoriti tidak kurang daripada 1,000 undi.

Berhubung denga pilihan raya kecil Batu Sapi pula, BN dijangka akan mengekalkan kerusi Batu Sapi. Memandangkan BN memenangi 24 kerusi daripada 25 kerusi Parlimen di negeri itu pada tahun 2008 dan kerajaan pusat serta negeri dijangka akan meneruskan projek-projek pembangunan tambahan seperti membaiki 12 jalan raya di Sandakan dengan kos RM 2.3 juta dan pembinaan jalan SiBuga sepanjang 2.7 km dengan kos rm 16 juta, BN dijangka akan terus mendapat sokongan pengundi Batu Sapi.

Walaupun media ghairah melaporkan bahawa pengundi Cina dijangka akan memihak SAPP , dalam konteks realitinya, pengundi Cina di Batu Sapi dilihat berlainan perspektif politiknya kerana mereka lebih mementingkan pembangunan , keamanan dan keharmoniaan hidup bersama daripada retorik politik yang sia-sia yang dibawa oleh SAPP dan PKR .

Slogan SAPP yang berjuangkan ‘Sabah untuk Orang Sabah’ dan PKR memperjuangkan ‘Menuju ke Putrajaya’ dilihat tidak mempengaruhi pemikiran politik pengundi Batu Sapi.

Justeru itu, penganalisaan terakhir sokongan pengundi Batu Sapi jelas menunjukkan BN dijangka akan memenangi kerusi Batu Sapi dengan memperolehi tidak kurang daripada 8,280 undi ( 52 % ) .

Saturday, October 23, 2010

MALAYSIAN BUDGET 2011

Dato’ Seri Anwar Ibrahim has lamented in his speech in parliament lately that Mega projects suggested in Budjet 2011 is a mere waste of public fund and the rakyat’s welfare and interest was not focused but neglected by the budjet 2011.

To me, the budget 2011 evidently manifest the Economic Transformation Programme (ETP). Malaysia’s economic development is entering a new era. We are left with less than ten years to achieve our goal of developed nation status.

In line with this goal, all projects spelled out in budget 2011 is deem to be a wise strategy to spur our economy while cut Malaysia’s dependence on foreign investment. Large infrastructure projects has been announced in this budget to diversify investments and reduce dependence on foreign investments. Construction sector is believed would give direct impact to Gross Domestic Product (GDP). In Malaysia the service sector leads all other sectors when it is estimated to contribute 57.6 % of the GDP, Manufacturing sector 26.6% of the GDP and Agriculture sector 7.7% of the GDP.

Government have to provide infrastructure development in many sectors, like transportation, finance, retail, whole sale industries and high rise buildings in order to further spur the economy. This is done to create new activities in service sectors and generate more growth in future. New projects like Mass Rapid Transport (MRT),KLIA2,The new KL financial district, The Sungei Buluh Development and Permodalan Nasional Berhad’s Warisan Merdeka Project would certainly take all Malaysians into a developed nation by 2020. By adopting this strategy, we do not burden government finances neither the rakyat.

Admitting that the mega projects undertaken thus far like Twin Towers, KL International Airport, Penang Bridge, Bukit Jalil Sports Complex, Putra jaya Government Administrative center has benefited rakyat a lot, we should support government to undertake more mega projects. We understand that when there are Mega Projects, no less than 178 economic sectors will be mobilized, including labor, building materials, transportation retail, architect, engineers and their employees and etc.

Dato Seri Anwar Ibrahim and his colleagues in parliament argues vehemently that the Warisan Merdeka Project is a waste of public fund. But on the contrary, the so called ‘Warisan Merdeka Projects will not only bring tremendous economic benefit to rakyat in service sector but also splendid dignity to Malaysians. We Malaysians have to embrace and support the idea of the 100 storey Warisan Merdeka Tower project proposed in budget 2011, which to be built by PNB, because it will certainly spur and generate spill over economic activities for the benefit of all Malaysians.

Besides the 5 billion ringgit 100-storey tower to be built in Kuala Lumpur, completion in 2015, some of allocation and development programme listed below clearly indicates that the BUDGET 2011 does not neglect the interest and welfare of the rakyat:

· A sum of RM 100 million to subsidise the prices across areas for goods such as rice, cooking oil, sugar, flour, gas, petrol and diesel through the Distribution of Essential Goods Programme .
· A sum of RM200 million is allocated to support the rural states of Sarawak and Sabah in an effort to transform the country towards a developed nation.
· A sum of RM6.9 billion is allocated to implement basic infrastructure such as water and electricity supply as well as rural roads.
· A sum of RM 300 million is allocated for housing programme to provide comfortable houses for the poor and hardcore poor in rural areas. This programme will involve the construction and repair of 12,000 houses nationwide, particularly in Sabah and Sarawak.
· First-time house buyers will also be given stamp duty exemption of 50 percent on instruments of transfer on a house price not exceeding RM350,000.
· A sum of RM 297 is allocated to ennhance palm oil productivity by encouraging replanting activity to replace aged trees with high quality new clones.
· A sum of RM127 million is allocated to support domestic oleo derivatives companies as well as a sum of RM23.3 million to expand downstream palm oil industries including production of vitamins. The Government will allocate RM146 million to support the oil and gas industries.
· Mass rapid transit rail line to be implemented beginning 2011 and fully completed by 2020.
· The plantation workers were given an opportunity to own houses with RM 60,000 loan, interest of 4% , administered by BSN.

With this incentives,initiatives and help measures, the income per capita is expected to increase 6.1 percent to RM 28,000 ringgit.

Thus, I dismiss Anwar Ibrahim’s contention that the budget 2011 has not focused on people's welfare and interest, particularly the rural people. I can vouch that the budget 2011 submitted by our PM Najib Tun Razak as a finance minister is a brilliant and a moderate approach to ensure ETP a success. Hidup 1Malaysia.

MALAYSIAN BUDGET 2011

Dato’ Seri Anwar Ibrahim has lamented in his speech in parliament lately that Mega projects suggested in Budjet 2011 is a mere waste of public fund and the rakyat’s welfare and interest was not focused but neglected by the budjet 2011.

To me, the budget 2011 evidently manifest the Economic Transformation Programme (ETP). Malaysia’s economic development is entering a new era. We are left with less than ten years to achieve our goal of developed nation status.

In line with this goal, all projects spelled out in budget 2011 is deem to be a wise strategy to spur our economy while cut Malaysia’s dependence on foreign investment. Large infrastructure projects has been announced in this budget to diversify investments and reduce dependence on foreign investments. Construction sector is believed would give direct impact to Gross Domestic Product (GDP). In Malaysia the service sector leads all other sectors when it is estimated to contribute 57.6 % of the GDP, Manufacturing sector 26.6% of the GDP and Agriculture sector 7.7% of the GDP.

Government have to provide infrastructure development in many sectors, like transportation, finance, retail, whole sale industries and high rise buildings in order to further spur the economy. This is done to create new activities in service sectors and generate more growth in future. New projects like Mass Rapid Transport (MRT),KLIA2,The new KL financial district, The Sungei Buluh Development and Permodalan Nasional Berhad’s Warisan Merdeka Project would certainly take all Malaysians into a developed nation by 2020. By adopting this strategy, we do not burden government finances neither the rakyat.

Admitting that the mega projects undertaken thus far like Twin Towers, KL International Airport, Penang Bridge, Bukit Jalil Sports Complex, Putra jaya Government Administrative center has benefited rakyat a lot, we should support government to undertake more mega projects. We understand that when there are Mega Projects, no less than 178 economic sectors will be mobilized, including labor, building materials, transportation retail, architect, engineers and their employees and etc.

Dato Seri Anwar Ibrahim and his colleagues in parliament argues vehemently that the Warisan Merdeka Project is a waste of public fund. But on the contrary, the so called ‘Warisan Merdeka Projects will not only bring tremendous economic benefit to rakyat in service sector but also splendid dignity to Malaysians. We Malaysians have to embrace and support the idea of the 100 storey Warisan Merdeka Tower project , which to be built by PNB, because it will certainly spur and generate spill over economic activities for the benefit of all Malaysians.

Besides the RM 5 billion ringgit 100-storey tower to be built in Kuala Lumpur, completion in 2015, some of the allocation and development programmes in budget 2011 as clisted below clearly indicates that the budget 2011 does not neglect the interest and welfare of the rakyat:

· A sum of RM 100 million to subsidise the prices across areas for goods such as rice, cooking oil, sugar, flour, gas, petrol and diesel through the Distribution of Essential Goods Programme .
· A sum of RM200 million is allocated to support the rural states of Sarawak and Sabah in an effort to transform the country towards a developed nation.
· A sum of RM6.9 billion is allocated to implement basic infrastructure such as water and electricity supply as well as rural roads.
· A sum of RM 300 million is allocated for housing programme to provide comfortable houses for the poor and hardcore poor in rural areas. This programme will involve the construction and repair of 12,000 houses nationwide, particularly in Sabah and Sarawak.
· First-time house buyers will also be given stamp duty exemption of 50 percent on instruments of transfer on a house price not exceeding RM350,000.
· A sum of RM 297 is allocated to ennhance palm oil productivity by encouraging replanting activity to replace aged trees with high quality new clones.
· A sum of RM127 million is allocated to support domestic oleo derivatives companies as well as a sum of RM23.3 million to expand downstream palm oil industries including production of vitamins. The Government will allocate RM146 million to support the oil and gas industries.
· Mass rapid transit rail line to be implemented beginning 2011 and fully completed by 2020.
· The plantation workers were given an opportunity to own houses with RM 60,000 loan, interest of 4% , administered by BSN.

With this allocation, incentives and help measures, the income per capita will increase 6.1 percent to RM 28,000 ringgit.

Thus, I dismiss Anwar Ibrahim’s contention that the budget 2011 never foucused on peoples's welfare and needs. I can vouch that the budget 2011 submitted by our PM Najib Tun Razak on 15th October 2010 as a finance minister is a brilliant and a moderate approach to ensure ETP a success. Hidup 1Malaysia.

Thursday, October 7, 2010

INDEKS PEMBANGUNAN SARAWAK MENAKJUBKAN

Program pembangunan ekonomi dan sosial yang dilaksanakan di Sarawak telah menghasilkan pembangunan yang mendadak dalam meningkatkan kualiti hidup penduduk Sarawak yang terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. Pendapatan kerajaan negeri dilaporkan telah mencecah RM 3.726 billion dalam tahun 2009. Kadar pembangunan GDP Sarawak adalah 9.7% , kadar yang paling tinggi di Malaysia. Sarawak dilaporkan negeri ke-3 terbaik dari segi pembangunan di Malaysia berbanding dengan lain-lain negeri.

Namun, kumpulan masyarakat yang tinggal di luar Bandar khususnya di kawasan pendalaman (rumah panjang) masih memerlukan bantuan daripada kerajaan untuk membantu mereka keluar daripada lingkaran kemiskinan. Malah masyarakat luar bandar, terutamanya penduduk yang tinggal di tebing-tebing sungai masih berharapkan kerajaan menyediakan kemudahan air bersih, jalan raya, perumahan dan elektrik supaya mengurangkan jurang perbezaan kadar kualiti hidup antara masyarakat bandar dan luar bandar malah antara kawasan.

Sehubungan ini, kerajaan Persekutuan dan negeri Sarawak telah merangka dan melaksanakan pelbagai program pembangunan untuk mengurangkan kadar kemiskinan dan meningkatkan pendapatan di kalangan 2.5 juta penduduk luar bandar Sarawak, terutamanya dikalangan golongan yang dikenalpasti sebagai kumpulan miskin tegar. Malah kerajaan Persekutuan telah melaksanakan Program ‘Income Raising Programme’ dengan peruntukan RM115.64 juta (RMK9) untuk meningkatkan pendapatan bulanan kumpulan tersasar di Sarawak dan Sabah.
Kerajaan juga telah memperuntukkan sejumlah RM37.79 juta untuk melaksanakan program latihan kemahiran melalui “Skill and Career Training Programme” bagi golongan sasar, terutamanya daripada kumpulan miskin tegar. Tambah lagi, peruntukan sejumlah RM682.44 juta juga dilaporkan telah dikhaskan melalui “Housing Aid Programme” untuk membina 24,221 unit rumah di Sarawak dan Sabah dalam jangka masa 2 tahun (2010- 2012 ) .

Kerajaann dibawah konsep Projek Lonjakan Mega yang bertersakan konsep ‘agropolitan’ telah melaksanakan strategi pembangunan tanah berintegrasi untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi di kawasan yang dikenalpasti sebagai kawasan yang didiamin oleh kumpulan miskin tegar.

Hasil pelaksanaan program ekonomi dan sosial, kerajaan telah berjaya mengurangkan kadar kemiskinan daripada 42.4 % dalam tahun 1976 kepada 17.1 % pada tahun 1990 dan 7.2 % pada tahun 2000.

Walaupun kerajaan Sarawak menghadapi cabaran besar dalam mengatasi kadar kemiskinan di luar bandar kerana faktor geografi, iaitu hampir 5,000 rumah panjang terletak berjauhan antara jarak 30-50 batu dengan penduduk tidak melebihi 100 keluarga, kerajaan negeri didapati berjaya mengimbangkan pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar, terutamnya mengurangkan kadar kemiskinan dikalangan penduduk bandar dan luar bandar.

Dengan strategi dan peruntukan yang besar yang diperuntukkan oleh kerajaan negeri Sarawak untuk pembangunan luar bandar, kadar kemiskinan telah dikurangkan daripada 64.4 % pada tahun 1976, 37.3 % pada tahun 1984 dan 29 % pada thaun 1987 dan lebih kurang 7 % pada masa sekarang. Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud , dilaporkan menyalurkan hampir 40 % peruntukan badjet negeri untuk pembangunan sektor luar bandar berbanding 18.7 % untuk pembangunan sektor bandar .

Kerajaan negeri juga didapati menjalankan pelbagai program untuk mendidik penduduk luar bandar dalam konteks kesihatan, penyediaaan makanan dan peraturan kesihatan atau sanitation. Program ‘ Sejahtera Task Force (STF) yang meliputi 3 agensi kerajaan, iaitu jabatan pertanian, kesihatan dan pendidikan , telah berusaha mengatasi masalah kemiskinan dan kekurangan zat makanan di kalangan pendudukan yang tinggal di tebing sungei di Sarawak. Projek ‘Applied Food & Nutrition Project (AFNP)’ juga dijalankan untuk menyedarkan kumpulan masyarakat di luar bandar terhadap penyediaan makanan yang berzat dan peraturan kesihatan baik .


Penduduk luar bandar terutamanya komuniti Dayak, didapati banyak mencapai kemajuan sejak tahun 1960’an. Menurut laporan suara Dayak Baru, sebelum tahun 1960’ an komuniti Dayak menjalankan aktIviti –aktiviti ekonomi tersendiri (self-sustain) untuk menyara hidup. Aktivitinya bertumpukan kepada menanam padi, memburu, menangkap ikan, mengumpul makanan di hutan.


Seterusnya, mereka melibatkan diri dalam menghasil getah asli untuk mendapat wang tunai(cash).Mulai tahun 1970’an, mereka terlibat dalam aktiviti pertanian berbentuk kebun kecil dalam menghasil kopi, pepper dengan bantuan Jabatan pertanian. Mulai tahun 1980’an, didapati SALCRA dan LCDA ditubuhkan oleh kerajaan negeri untuk membangunkan tanah NCR supaya mendatangkan hasil ekonomi yang berpatutan dalam mengubah kualiti hidup rakyat di luar bandar, termasuk kaum Dayak.

Pembangunan dan perubahan besar dalam landskap sosial dan ekonomi masyarakat luar bandar Sarawak, terutamanya kaum Dayak, jelas menunjukkan kejayaan besar strategi dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri dengan kerjasama dan bantuan kerajaan Persekutuan.

Namun, masyarakat luar bandar, termasuk kaum Dayak, perlu diberi tumpuan dan bantuan supaya mereka terus dapat merasai hasil pembangunan pesat yang negara dan negeri Sarawak mencapai sejak merdeka. Kerajaan kepimpinan Najib Tun Razak akan diharap akan terus membela kumpulan rakyat Malaysia yang kurang bernasib baik tanpa mengira kaum dan etnik untuk keluar daripada cengkaman kemiskinan.

Sementara itu, Rancangan Malaysia Ke 10( RMK10) pula menggariskan beberapa strategi dan program untuk membangunkan masyarakat luar bandar di seluruh negara, termasuk Negeri Sarawak dan Sabah. Antaranya:

. Kerajaan akan membina 6312 km jalan baru di Semenanjung , 2540 km di Sabah dan 2819 km di Sarawak yang akan memberi faedah kepada 3.3 juta penduduk. Kerajaan berharap agar sistem perhubungan dalam seluruh kawasan negeri Sarawak dapat diwujudkan sepenuhnya menjelang akhir Rancangan Malaysia Ke-10 (RMK10).

· Kerajaan juga sedang mempertimbangkan kaedah untuk memberi hak milik tanah kepada masyarakat Orang Asli dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak untuk membolehkan mereka membuat pertanian secara bersepadu.
· Bekalan elektrik disediakan di Sabah 80% dan Sarawak 72.6% (2010). Kemudahan elektrik di kawasan luar bandar akan diperluaskan untuk meliputi penyambungan bekalannya ke 6,000 buah rumah di Semenanjung Malaysia, 59,000 di Sabah dan 76,000 di Sarawak. Kemudahan elektrik akan dilaksanakan ke hampir 100% ke kawasan luar Bandar di Semenanjung dan 99% Sabah dan Sarawak.

· Bekalan Air disediakan di Sabah 62% dan di Sarawak 64% (2010). Air bersih akan disalurkan ke hamper 99% untuk penduduk diluar Bandar di Semenanjung, 98% di Sabah dan 95 % di Sarawak.

· Golongan terpinggir yang tinggal di kawasan pendalaman, terutamanya yang mendiami di rumah panjang di Sabah dan Sarawak, serta orang asli dan pekerja di estet di Semenanjung Malaysia akan diberi tumpuan.

· Memperbaiki kualiti hidup pekerja ladang dan displaced estate workers. Sambungan bekalan air ke 182 estet yang mempunyai keluasan 1,000 ekar atau kurang dan terletak tidak melebihi 5 kilometer daripada paip utama akan dilaksanakan dengan peruntukan sebanyak RM109 juta.
· Penduduk yang tinggal di kawasan kampung baru Cina akan juga diberi bantuan. Kini, terdapat 280,000 isi rumah yang tinggal di kawasan kampung baru Cina. Untuk membantu mereka membuat pembayaran premium tanah bagi perlanjutan tempoh pajakan, pinjaman mudah akan disalurkan melalui Bank Simpanan Nasional. Untuk ini, sebagai permulaan dana pembiayaan sebanyak 100 juta ringgit akan disediakan.

· Nisbah guru siswazah di sekolah rendah ditingkatkan daripada 28 peratus kepada 60 peratus. Program pensiswazahan guru akan dipergiatkan. Bagi memperhebat kualiti guru prasekolah pula, syarat kelayakan pelantikan guru prasekolah akan ditingkatkan kepada Diploma dan Sarjana Muda.


· Pembinaan 8 hospital, termasuk hospital-hospital pakar, 197 buah klinik dan juga tambahan 50 klinik 1Malaysia yang akan disiapkan dalam tempoh separuh pertama Rancangan ini.

· Pendapatan perkapita melonjak kepada RM38845.00 menjelang tahun 2015.

· Tumpuan akan diberi untuk memperbaiki kualiti hidup pekerja ladang.

· Penduduk yang tinggal di kawasan kampung baru Cina juga akan diberi bantuan. Kini, terdapat 280, 000 isi rumah yang tinggal di kawasan Kampung Baru Cina.

· RM150 juta akan diguna untuk melatih 20000 pelajar yang tercicir. RM80 juta disediakan untuk pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaan tanpa pampasan. RM 500 juta untuk tujuan pinjaman kepada pekerja dan mereka yang sudah tamat pelajaran menjalani latihan dan peningkatan kemahiran.

· Kadar penembusan jalur lebar meningkat kepada 32% (2009). Jalur lebar akan diperluasakan sehingga 75% menjelang 2015. RM 2.7 billion untuk membina jalan dan landasan kereta api untuk menuju ke pelabuhan dan lapangan terbang.

· Kadar pengangguran pada paras 3.6% (2010).

· RM6.37 million untuk membina 197 klinik baru .

· RM2.4 billion untuk menaiktaraf balai-balai polis, perumahan dan memperbaiki karier anggota polis.

· Sejumlah 7800 unit rumah murah akan dibina untuk mereka yang menerima gaji kurang daripada RM 2500 sebulan.


· Kerajaan telah menyediakan peruntukan 20 juta ringgit kepada usahawan kecil kaum India yang merupakan tambahan kepada peruntukan sedia ada 15 juta ringgit dariapada RM 200 juta ringgit yang diperuntukkan kepada Tabung Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN).

· Peluang yang saksama kepada semua rakyat untuk sertai dalam pertumbuhan ekonomi.

· Pendapatan Negara Kasar Per kapaita dianggarkan meningkat kepada RM 26,420 pada tahun 2010.

· Akses pendidikan prasekolah (umur 4-5 tahun) diperluaskan 67.6% (2009).

· Kerajaan berkomited untuk meningkatkan punca pendapatan isi rumah 40% terendah tanpa mengira kaum,latarbelakang atau lokasi melalaui program bina pendapatan dan bina upaya kumpulan kurang bernasib baik.

· Sasaran untuk meningkatkan pendapatan isi rumah RM 1440 (2009) kepada RM 2300 (2015) sebulan.

· Kerajaan memperuntukkan 15 % daripada jumlah saham yang diterbitkan oleh PNB bagi kaum India untuk membantu meningkatkan ekuiti mereka dalam sektor ekonomi negara dalam menikmati kekayaan negara.

· Klinik 1 Malaysia di bina di kawasan Bandar seperti klinik desa di luar Bandar.

· Sejumlah 1.6 bilion ringgit disediakan bagi pembinaan 80 buah sekolah baru serta 1,100 buah blok tambahan dan 347 projek gantian sekolah, termasuk pembinaan Sekolah Kebangsaan Rendah dan Menengah, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil serta Sekolah Mubaligh (mission school).

Selain itu, kerajaan negeri Sarawak juga didapati melancarkan projek pembangunan SCORE atau The Sarawak Corridor of Renewable Energy, yang menumpukan kepada pembangunan industri oleh pelabur dalam negeri dan luar negara. Projek ini dijangka akan membuka pelbagai peluang ekonomi, perdagangan dan pekerjaan kepada rakyat Sarawak dalam meningkatkan pendapatan mereka menjelang tahun 2020.

Kemudahan-kemudahan asas seperti bekalan air bersih, elektrik , jalan raya , perumahan yang selesa dan pembangunan industri yang dijangka akan disediakan dalam masa tempoh 10 tahun akan datang, diharapkan akan mendorong rakyat Malaysia khususnya masyarakat yang tinggal di luar bandar Sarawak terus mengecapi pembangunan dan kualiti hidup yang menakjubkan.

Sesungguhnya, kesungguhan Perdana Menteri Dato’ Seri Mohd Najib Tun Razak dalam melaksanakan program pembangunan berteraskan Gagasan 1 Malaysia dijangka akan mendatangkan keseronokan dan kegembiraan kepada rakyat Malaysia secara umumnya dan kepada sebahagian besar penduduk luar bandar Sarawak dalam masa yang singkat kerana mereka akan merasai kesenangan hidup akibat penyediaan kemudahan asas yang dimenanti-nantikan sejak mencapai kemerdekaan (Pembentukan Malaysia).

Dengan itu, jelas bahawa dakwaan pihak-pihak tertentu bahawa kerajaan negeri Sarawak di bawah kepimpinan BN tidak cekap mentadbir negeri malah menyeleweng , rasuah dan salah guna kuasa adalah tidak berasas malah satu retorik untuk mengelirukan rakyat untuk mencapai agenda politik tersendiri.

Friday, September 17, 2010

SOKONGAN RAKYAT TERHADAP GAGASAN 1MALAYSIA KIAN MENINGKAT


Sokongan rakyat terhadap Gagasan 1Malaysia kian meningkat. Populariti PM Najib Tun Razak dikalangan rakyat juga turut meningkat saban hari. Memandangkan perkembangan ini, tertimbul satu kumpulan yang tidak bertanggungjawab mengelirukan rakyat dengan pelbagai tafsiran terhadap matlamat Gagasan 1Malaysia.
Ada pihak yang mentafsirakan 1Malaysia supaya memberi gambaran bahawa 1 Malaysia adalah satu dasar liberalisasi atau 'samarata' dimana peluang kemasukan pelajar-pelajar ke pusat pengajian awam, biasiswa dan perjawatan dalam sektor awam termasuk sektor perbadanan dan syarikat-syarikat kerajaan (GLC) dibuka kepada semua kaum berdasarkan meritokrasi.

Malah, ada yang mendakwa bahawa penerusan dasar-dasar afirmatif untuk membela dan melindungi kepentingan kaum bumiputra dilihat sebagai satu usaha yang bertentangan dengan Gagasan 1 Malaysia kerana Gagasan 1Malaysia kononnya menganjurkan konsep ‘kesamarataan" antara kaum.

Sehubungan ini perlu di jelaskan bahawa Gagasan 1 Malaysia adalah satu wawasan negara ke arah melahirkan negara bangsa Malaysia berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Gagasan 1Malaysia yang berteraskan Pelan Tansformasi adalah dimajukan untuk mencapai matlamat Negara Maju menjelang tahun 2020 dimana negara dan rakyatnya berpendapatan tinggi.
Oleh kerana Gagasan 1Malaysia adalah berlandaskan Perlembagaan Persekutuan, maka pemahaman terhadap Perlembagaan Persekutuan adalah penting supaya rakyat berbilang kaum dapat menghayati Gagasan 1Malaysia dari perspektif yang betul.
Persoalan yang sering timbul terhadap Gagasan 1 Malaysia di kalangan rakyat bukan Melayu adalah bukan dalam konteks matlamat Gagasan 1 Malaysia, tetapi dalam konteks hasrat kerajaan meneruskan dasar afirmatif atau memberi pertimbangan khas kepada keperluan kaum Bumiputra.
Sehubungan ini, rakyat perlu menerima hakikat bahawa bantuan dan pertimbangan khas kepada kaum bumiputra dan membela hak-hak sah kaum bukan bumiputa adalah sesuatu prinsip yang selaras dengan semangat Perlembagaan Persekutuan yang menjadi asas kepada pentadbiran kerajaan Malaysia.
Perlembagaan Malaysia atau umumnya dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan adalah satu dokumen undang-undang tertinggi di Malaysia dalam bentuk tertulis (grundnorm). Perkara-perkara yang terkandung dalam dokumen ini pula adalah disediakan berpandukan kepada unsur-unsur tradisi yang telah wujud sebelum merdeka serta dua dokumen iaiatu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan Tahun 1957. Perlembagaan Malaysia mengariskan peranan dan tanggungjawab rakyat dan kerajaan.

Dokumen ini mencerminkan kemufakatan pelbagai kaum mengenai-perkara-perkara yang berkepentingan kaum masing-masing dalam mencapai kemerdekaan, malah terus menjadi garis panduan pentadbiran kerajaan yang merdeka. Perlembagaan ini juga dikatakan mengandungi pelbagai perkara termasuk perkara kedudukan keistimewaan kaum bumiputra dan hak kepentingan kaum-kaum bukan bumiputra ,khasnya hak kewarganegaraan.

Perkara-perkara tersebut yang berkaitan dengan berkepentingan kaum masing-masing telah dibincang secara terbuka dengan semangat kemuafakatan oleh pelopor-pelopor kemerdekaan mewakili kaum-kaum utama (Melayu,Cina dan India dan lain-lain). Satu persetujuan telah dicapai antara kaum agar kepentingan kaum masing-masing terus mendapat jaminan, perlinduangan dan pembelaan daripada kerajaan yang dipilih oleh rakyat melalui proses demokrasi. Persetujuan kemuafakatn antara kaum itu umumnya dikenali sebagai satu ikatan sosial dalam konteks sejarah Malaysia.

Berhubung dengan kemuafakatan antara kaum di Malaysia, Mavis Puthucheary, seorang penulis politik Malaysia menjelaskan bahawa “the main compromise worked out between the different communities and the basis on which the British government agreed to transfer political power was that the non-Malays would accept constitution in which Islam would be the state religion,the Malay language the sole official language after 1967,and the certain privileges given to the Malays during the colonial period would be continued. In return the citizenship laws would be relaxed in accordance with the principle of jus soli so that in future all those in the country would automatically become citizens.” (dalam buku " Indian Communities in South East Asia , Institute of Southeast Asia Studies, Singapore, m.s. 348)

Justeru, tidaklah keterlaluan sekirannya membuat kesimpulan bahawa Perlembagaan Malaysia adalah dibentuk berteraskan ikatan sosial antara kaum untuk menyubur tunas-tunas perpaduan dikalangan rakyat Malaysia, malah mengelakan konflik politik kerana wujudnya dikotomi perjuangan politik antara kaum.

MENGINGAT SEMULA SEJARAH MALAYSIA

Pada asalnya negara ini dikenli sebagai ‘Tanah Melayu’. Apabila empayar British meluaskan pengaruhnya di Asia untuk memenuhi kepentingan ekonomi mereka, Penjajah Inggeris menakluki pentadbiran Tanah Melayu secara beransur ansur sehinga Tanah Melayu dijadikan ‘Tanah Jajahan British’ atau ‘British Malaya’. Dalam usaha mengkayakan dana negara asal mereka, kaum Cina dan India di masukkan ke ‘British Malaya’ dari negara asalnya dibawah pelbagai undang-undang yang mereka cipta dalam pentadbirannya.

Penjajah Inggeris mengenalkan pelbagai dasar untuk mengkukuhkan pemerintahan mereka di British Malaya . Namun, Perang Dunia Ke 2 yang tercetus pada tahun 1941-45 an telah melihat tentera Jepun menguasai British Malaya untuk satu jangka waktu pendek. Kekalahan tentera British dan pemerintahan tentera Jepun di Tanah Melayu telah membangkitkan kesederan politik dikalangan kaum pribumi iaitu kaum Melayu untuk menuntut kemerdekaan. Dalam tahun 1946’ an, Tan Cheng Lock yang memimpin masyarakat Cina, dilaporkan menuntut pihak British menyediakan undang-undang agar rakyat Malaya menikmati hak ‘sama rata ’ iaitu kaum Cina, Melayu dan India diberikan hak dan status sama rata (Tjoa Hock Guan, " The Social and Political Ideas of Tun Datuk Sir Tan Cheng Lock”, in Kernial Singh Sandhu and Paul Wheatley (eds), Melaka: The Transformation of a Malay Capital, 1400-1980 Singapore: Institute of Southeast Asian Studies/Oxford University Press, 1983, pp. 299-323) .

Namun, Gagasan Malayan Union yang diperkenalkan oleh penjajah British pada 1 April 1946, selepas perang dunia kedua, telah mencetuskan semangat nasionalisme dikalangan kaum Melayu selaku anak pribumi untuk memprotes terhadap Malayan Union dalam mempertahankan hak politik dan ekonomi mereka.

Malayan Union memberi hak sama rata kepada semua yang menjadi warga negara Tanah Melayu tanpa mengira keturunan asal mereka, malah Raja-Raja Melayu hilang kuasa memerintah dalam negeri masing-masing. Kaum Melayu di bawah kepimpinan Dato’ Onn Jaffar menentang keras malah memprotes terhadap pengenalan Gagasan Malayan Union kerana Gagasan itu dilihat satu cabulan hak kaum Melayu dalam Negara asal usul moyang mereka malah menghapuskan kuasa institusi Raja-Raja Melayu yang menjadi kebanggaan dan warisan mereka dalam negara ini.

Kemarahan dan kebangkitan semangat nasionalisme yang tercetus dikalangan kaum Melayu selaku anak pribumi telah mengugat kuasa penjajah Inggeris untuk meneruskan Gagasn Malayan Union yang mendapat sokongan hebat daripada penduduk bukan Melayu iaitu kaum Cina dan India. Akhirnya, Gagasan Malayan Union digugurkan dan digantikan dengan satu pentadbiran baru yang mendapat persetujuan dan sokongan kaum Melayu yang dikenali sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, 1948. Pentadbiran kerajaan berdasarkan Perjanjian Pesekutuan Tanah Melayu dilihat sebagai satu usaha kearah kemerdekaan. Pihak penjajah Inggeris juga didapati menggalak membentuk parti-parti politik masing-masing kaum supaya mengambil alih pentadbiran kerajaan (self-rule).

Dalam pada itu, masyarakat Cina dan India melahirkan perasaan tidak puashati dengan syarat-syarat yang terkandung dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang dimeterikan pada tahun 1948. Malah, Tan Cheng Lock pada 7 Disember 1946 telah menubuhkan All Malayan Council for Joint Action (AMCJA) dengan kerjasama parti Malayan Democratic Union (MDU). MDU adalah sebuah parti politik yang disertai oleh pelbagai kaum. Pada tahun 1947, gabungan AMCJA berkerjasama dengan Malay National Party (MNP) memprotes Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu.MNP adalah gabungan parti-parti politik yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin muda Melayu seperti Musa Ahmad, Ahmad Boestamam, Aziz Ishak dan Dr Burhannuddin Al-Helmy. Oleh kerana pemimpin-pemimpin MNP dianggap radikal pada ketika itu, penjajah Inggeris mengharamkan Gabungan MNP.

Namun, Tan Cheng Lock (MCA) dan Dato’ Onn Jaafar (UMNO) sedar perlunya meningkatkan kerjasama dan kemuafakatan antara kaum dalam membina sebauah negara yang aman,damai dan maju. Tan Cheng Lock juga menyedari kepentingan kerjasama dan kemuafakatan dengan Inggeris dan kaum Melayu dalam terus menjamin malah melindungi dan membela kepentingan kaum Cina di Malaya pada masa hadapan ( K.G. Tregonning, ‘Tan Cheng Lock: A Malayan Nationalist”, Journal of Southeast Asian Studies, Vol.X No.1, March 1979, pp.25-76)

Dato’ Onn Jaafar yang menyedari perubahan pemikiran politik ketika itu minta kaum Melayu lebih terbuka dalam pendekatannya mengurus politik Tanah Melayu. Malah menukar slogan UMNO daripada Hidup Melayu kepada Merdeka (Joseph Fernando, “The Rebel in Onn Jaafar”, The Star, 18 June 2007).

Pada tahun 1949, Sir Malcolm MacDonald (British Commissioner General for Southeast Asia) menubuhkan Badan Hubungan Kaum (Communities Liaison Committee (CLC) untuk mencari penyelesaian dan persetujuan mengenai dua perkara penting yang dijangka akan menimbulkan konflik antara kaum dalam negara ini di masa hadapan antara Melayu dan bukan Melayu (Cina) iaitu hak kewarganegaraan dan kedudukan istimewa kaum Melayu.

Dato’ Onn Jaafar bersetuju dengan dasar kewarganegaraan bagi bukan Melayu dan Tan Cheng Lock pula bersetuju dengan dasar kedudukan keistimewaan kaum Melayu. Malah, Dato’ Onn Jaafar mencadang UMNO buka keahliannya kepada bukan Melayu menjelang negara mencapai kemerdekaan. Cadangan Dato’ Onn Jaafar ditolak oleh sebahagian besar ahli UMNO dan Dato’ Onn Jaafar keluar UMNO dan menubuhkan parti Independence of Malaya Party (IMP) yang disertai oleh pelbagai kaum.

Pada ketika itu, dua bentuk kerjasama politik atau gabungan diwujudkan dikalangan penduduk Tanah Melayu. Yang pertamanya adalah parti politik Indpendence of Malaya Party (IMP), sebuah parti politik yang disertai oleh pelbagai kaum. IMP ditaja oleh pemimpin-pemimpin utama MCA dan MIC. Yang keduanya adalah penubuhan PERIKATAN , iaitu satu gabungan kerjasama antara parti-parti politik yang mewakili pelbagai kaum seperti United Malay National Organisation (UMNO), Malaysian Chinese Association (MCA) and Malaysian Indian Congress (MIC).

Namun, gabungan PERIKATAN yang mewakili parti-parti politik pelbagai kaum mencatat kemenangan besar dalam pilihan raya umum yang pertama pada tahun 1955, malah menghilangkan IMP daripada landskap politik Malaya. Dengan itu, pemikiran parti politik ‘multi-racial’ terus lenyap dalam landskap politik Tanah Melayu. Parti PERIKATAN yang mendapat mandat besar daripada rakyat berbilang kaum diminta oleh penjajah British menyediakan rangka Perlembagaan Kemerdekaan.

Suruhanjaya Perlembagaan yang diketuai oleh Lord Reid telah ditubuhkan dan mengadakan perbincangan serta rundingan dengan pemimpin-pemimpin kaum yang mewakili pelbagai kaum. Memorundum-memorundum yang dikemukakan oleh pelbagai kumpulan politik dan pertubuhan yang mewakili kepentingan pelbagai kaum diteliti oleh Suruhanjaya Reid. Suruhanjaya Reid dan Pemimpin-pemimpin kaum dilaporkan menghadapi masalah dan tekanan dalam melayani segala tuntutan-tuntutan yang dikemukan oleh pelbagai kaum, terutamanya tuntutan –tuntutan yang berkaitan dengan kepentinagan sesuatu kaum tertentu .

Kumpulan pendesak yang mewakili kepentingan kaum Melayu mendesak penjajah Inggeris meneruskan dasar hak keistimewaan mereka kerana mereka masih tertinggal belakang dalam bidang ekonomi berbanding dengan kaum Cina.

Pada ketika itu, penjajah Inggeris melihat kaum Cina lebih mencondong kepada ideologi komunis yang berkembang pantas dan luas dari negara Cina. Manakala, kaum India pula lebih memfokuskan tumpuannya kepada perjuangan kemerdekaan negara asalnya, India, daripada Empayar British. Pergolakan dan pemikiran politik ini dijangka mempengaruhi pemikiran pihak penjajah dalam menyedia rangka Perlembagaan Kemerdekaan.

Namun, Suruhanjaya Reid meneliti dan menghalusi segala tuntututan yang dikemukakan oleh pelbagai pihak dengan semangat muhibbah, kerjasama dan sikap tolak ansur, malah adil agar kepentingan semua kaum terus dilindungi dan dibela dalam negara yang bakal merdeka. Segala persetujuan kemuafakatan antara pelbagai kaum itu dimuatkan dalam Perlembagaan Kemerdekaan 1957,yang kini dikenali sebagai Perlembagaan Malaysia.

Suruhanjaya Reid gunapakai perkara-perkara penting yang terkandung dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 sebagai asas merangka Perlembagaan Persekutuan. Antara perkara-perkara yang dianggap penting malah dilihat sebagai tonggak Perlembagaan Kemerdekaan 1957 adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan kedudukan keistimewaan kaum bumiputra dan hak kewarganegaraan dan kepentingan sah warga bukan bumiputra.

Segala usaha untuk mempastikan perkar-perkara yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan adalah disediakan untuk menjamin keadilan sosial kepada semua kaum. Namun, tafsiran dan penerimaan semangat perlembagaan yang dipelopori oleh pemimpin-pemimpin dan pejuang-pejuang kemerdekaan pelbagai kaum terdahulu itu masih belum dilestarikan malah memerlukan kefahaman, penghayatan malah pengkorbanan besar daripada semua pihak yang mencintakan perpaduan nasional.

TONGGAK PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

Antara Perkara-Perkara yang dianggap tonggak Perlembagaan Malaysia adalah seperti berikut:
Perkara 3- Islam ialah agama rasmi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan .

Perkara 11- (4)- Undang-undang negeri dan mengenai Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan ,undang-undang Pwersekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan ugama antara orang-orang yang menganuti ugama Islam.

Perkara 152- Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan dan tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan (selain untuk maksud rasmi) atau belajar apa-apa bahasa lain.

Perkara 153- Perizaban kuota berkenaan dengan perkhidmatan, permit, biasiswa dan sebagainya bagi orang Melayu dan bumiputera Sabah serta Sarawak.Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak di samping kepentingan sah bagi kaum-kaum lain.

Perkara 89- Mana-mana tanah di sesuatu negeri yang merupakan tanah rizab Melayu sebelum merdeka akan terus dikekalkan statusnya.

Perkara 153-Perezapan quota mengenai perkhidmatan,permit dsb.untuk orang Melayu.(1) Adalah menjadi tanggungjawab Yang di Pertuan Agong memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputra mana-mana Negeri Borneo dan kepentingan-kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan perkara ini.

PINDAAN KEPADA PERLEMBAGAAN MALAYSIA

Pindaan kepada Perlembagaan Malaysia boleh dilakukan 5. Perkara 159 (3) membenarkan pindaan kepada Perlembagaan Malaysia. Namun, pindaan beberapa perkara-perkara penting dalam Perlembagaan Malaysia adalah tidak mudah seperti dijangkakan. Menurut 159-(3), sesuatu rang undang-undang bagi membuat pindaan kepada Perlembagaan boleh diluluskan dalam mana-mana Majlis Parlimen dengan undi sebanyak tidak kurang daripada dua pertiga daripada jumlah bilangan ahli Majlis Parlimen itu (Shad Saleem Faruqi, ‘Document of Destiny-The Constitution of the Federation of Malaysia’, Star Publications (Malaysia) Berhad, 2008).

Perkara 159 (5) pula menetapkan bahawa sesuatu undang-undang yang membuat sesuatu pindaan kepada Perkara 10 (4), undang-undang yang diluluskan dibawahnya, Peruntukan Bahagian 3, Perkara 38, 63 (4),70,71, (1) 72, (4) ,152, atau 153 atau kepada Fasal I ini tidak boleh diluluskan dengan tiada persetujuan Majlis-Raja-Raja.
KESIMPULAN

Justeru, rakyat Malayasia harus elak mempertikaikan hal-hal berkaitan dengan kedudukan keistimewaan kaum bumiputra dan hal-hal yang berkepentingan sah kaum bukan Melayu seperti kewarganegaraan agar dikotomi persepsi terhadap kepentingan antara pelbagai kaum dapat diuruskan dengan hemah dan bijak oleh kerajaan dalam usaha menyuburkan semangat 1 Malaysia. Perlembagaan Persekutuan tidak memajukan konsep satu ras atau kaum lebih tinggi atau ‘superior’ daripada lain-lain kaum seperti didakwa oleh setengah-tengah pihak yang tidak bertanggungjawap. Tidak wujud kaum kelas ‘satu’ atau dua (second class) dikalangan rakyat Malaysia.Malah, Gagasan 1 Malaysia menekankan pendekatan keadilan sosial yang menyerlah dalam keseluruhan Perlembagaan Persekutuan.Rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan ideologi politik hendaklah berusaha melestarikan Perlembagaan Persekutuan agar rakyat dapat hidup aman,sejahtera dan maju.

Monday, September 13, 2010

SEJAHRAH MALAYSIA MENYERLAH ETIKA BERMUAFAKATAN ANTARA KAUM

Tradisi umat Islam menyambut Hari Raya Idilfitri Al-Mubarak bersama-sama dengan rakan-rakan yang bukan agama Islam telah menjadi satu amalan yang membanggakan rakyat Malaysia. Sambutan Hari Raya Idilfitri mengajak umat Islam mengamalkan sikap bermaaf-maafan dan kunjung mengunjungi rumah sanak-saudara dan sahabat untuk mengukuhkan hubungan silaturrahim.

Dalam konteks ini, rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum dan agama perlu mengambil iktibar dalam menerap nilai bermaaf-maafan supaya hubungan dan perpaduan antara kaum dapat dipertingkatkan,terutamnya dikalangan golongan muda.

Golongan muda pada hari tidak harus menepikan sejahrah yang penuh dengan semangat perjuangan dan pengkorbanan. Masyarakat terdahulu, terutamanya pemimpin-pemimpin kaum, banyak mengamal nilai kemanusiaan dalam membina negara ini mengikut acuan politik tersendiri supaya generasi paska kemerdekaan dapat hidup aman dan damai.

Sehubungan ini, pemimpin-pemimpin terdahulu telah membincang hati ke hati dan persetujui ,malah memasukkan beberapa perkara penting sebagai benteng dalam Perlembagaan Persekutuan untuk melindungi kepentingann kaum masing-masing dalam membina sebuah negara bangsa .

Selain daripada agama Islam dan bahasa Melayu dipersetujui sebagai agama Persekutuan dan bahasa rasmi , pelbagai perkara kepentingan kaum juga dibincang dan dipersetujui antara kaum. Antaranya , kedudukan Raja-Raja Melayu membela dan melindungi kepentingan kaum Melayu dalam hal-hal tertentu dalam sektor ekonomi dan sosial, hak kerakyatan kepada kaum bukan Melayu yang memberi kuasa untuk memilih, membentuk dan menyertai dalam kerajaan, malah bebas mengamal agama yang dipilih, meneruskan pendidikan dalam bahasa ibunda merupakan perkar-perkara kepntingan kaum yang telah dipersetujui dan dimasukkan dalam Perlembagaan Persekutuan.

Persetujuan antara kaum tersebut dapat restu daripada pemerintah Brtish yang mengambil alih kuasa mentadbiran negara ini daripada Raja-Raja Melayu secara beransur- ansur sejak tahun 1824, dan Raja-Raja Melayu,malah dimuatkan dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 atau umum dikenali sebagai Perlembagaan Kemerdekaan.

Sebelum pentadbiran British diperkenalkan,undang-undang dan adat Melayu yang diperkenalkan oleh Raja-Raja dan pemerintah –pemerintah Melayu menjadi asas dan garis panduan pentadbiran pentadbiran kerajaan Melayu ketika itu.

Perlembagaan Persekutuan yang disediakan sebagai undang-undang tertinggi bagi negara ini dimasukkan segala persetujuan antara kaum dalam melahir dan membina sebuah negara bangsa yang berdaulat dan merdeka .

Sesungguhnya, Perlembagaan Persekutuan dilihat sebagai titik permulaan Tanah Melayu dijadikan sebagai sebuah negara majmuk (multi racial) yang sah berteraskan struktur kerajaan demokrasi berparlimen Raja berperlembagaan daripada negara Tanah Melayu. Kaum Melayu ketika itu dilihat amat besar hati dalam menerima tuntutan kaum bukan Melayu untuk dijadikan warga negara Persekutuan Tanah Melayu.Walaupun persetujuan ini boleh mendatangkan implikasi politik kemudian hari kerana jumlah penduduk warga negara yang terdiri daripada bukan Melayu akan meningkat dan mencabar kuasa politik yang di miliki oleh kaum Melayu, pemimpin-pemimpin Melayu pada ketika itu besar hati ,bertolak ansur dan sedia berkongsi kuasa politik negara ini dengan warga bukan Melayu.
Ini merupakan satu pengkorbanan besar kaum Melayu terhadap kaum bukan Melayu . Malah, kerajaan dibawah kepimpinan kaum Melayu pada ketika itu bukan sahaja sanggup berkongsi kuasa memerintah negara ini dengan bukan Melayu, malah membuat dasar-dasar tertentu untuk menghormati , memelihara dan melindungi kepentingan –kepentingan absah kaum bukan Melayu dalam Perlembagaan supaya mereka dapat meneruskan cara hidup,tradisi dan budaya mereka dalam bidan agama,bahasa , ekonomi dan sebagainya.

Kaum Melayu yang membangkit protes dasar pengurangan kuasa Raja-Raja Melayu dan sistem kewarganegaraan yang terbuka yang diperkenalkan oleh penjajah British,(Malayan Union) telah besar hati dan sanggup menerima kaum bukan Melayu sebagai rakan sejiwa dalam negara ini untuk melahirkan sebuah negara majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum, Melayu,Cina, India dan lain-lain. Begitu juga, kaum bukan Melayu bersedia menerima syarat kedudukan istimewa kaum Melayu dalam bidang-bidang tertentu dikekalkan dalam Perlembagaan, kedudukan yang mereka mewarisi dari zaman dahulu, terutamanya sejak Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang diperkenalkan dalam tahun 1948.
Kemuafakatan, pengorbanan, sikap tolak ansur dan toleransi yang terserlah dikalangan pelopor-pelopor kemerdekaan kaum Melayu,Cina dan India , terutamanya pemimpin-pemimpin UMNO pimpinan YTM Tunku Abdul Rahman pada ketika itu telah mendatangkan satu identiti baru bagi negara ini dipersada dunia .

Kemuafakatan dan kebijaksanaan pemimpin-pemimpin yang berjaya menukar negara ini daripada status negara pertanian kepada negara industri, mengurangkan kadar kemiskinan daripada 51 % pada tahun 1970 kepada 5.7 % (2004) , meningkatkan pendapatan rakyat, meningkatkan kadar pendidikan, malah meningkatkan taraf kesihatan sehingga mencecah kadar dunia. Malah, kerajaan yang memerintah sejak merdeka tidak menghalang sebarang warga negara Malaysia untuk majukan diri atas alasan kaum,agama atau bahasa. Perbezaan kaum dan agama tidak pernah menjadi batu penghalang kepada seorang rakyat Malaysia seperti berlaku di lain-lain negara.

Justeru, generasi muda pada dewasa ini harus menjelajah lembaran sejarah tanah air supaya menghayati ,malah menjadikan pengorbanan dan kemufakatan antara kaum sebagai tradisi dan warisan generasi akan datang. Tradisi kemuafakatan antara kaum harus didukung oleh anak-anak muda masa kini supaya Malaysia terus aman, bahagia dan maju.

Sunday, May 9, 2010

PILIHAN RAYA KECIL P. 212 SIBU MENGHADAPI PERTANDINGAN TIGA PENJURU

Pilihan Raya Kecil P. 212 Sibu menghadapi pertandingan tiga penjuru antara calon Barisan Nasional, Robert Lau (SUPP), calon Pakatan Rakyat,Wong Ho Leng (DAP ) dan Narawi Haron (Bebas). Jumlah daftar pengundi yang layak mengundi bagi kerusi parlimen Sibu adalah seramai 54,695 pengundi .Mereka terdiri daripada 36,389 ( 66.7%) pengundi Cina, 12,050 (22.1%) pengundi Iban dan 5,740 (10.5%) pengundi Melayu. Peratusan pengundi ini jelas menunjukkan majoriti pengundi di sini adalah pengundi Cina. Faktor ini mungkin menyebabkan Pakatan Rakyat (PR) meletakkan seorang calon keturunan Cina sebagai calon untuk menawan kerusi parlimen Sibu.

Kawasan parlimen Sibu adalah merupakan sebuah kubu Barisan Nasional (BN) sejak lima penggal yang lepas.Pengundi Sibu juga dikatakan amat berpuas hati dengan perkhidmatan Datuk Robert Lau yang bersungguh-sungguh dalam membawa pembangunan kepada kawasan parlimen Sibu. Datukl Robert Lau memang merancang untuk menjalankan pelbagai projek dan program untuk membangunakan bandar Sibu malah meningkatkan lagi kualiti hidup masyarakat berbilang keturunan dan etnik di kawasan parlimen Sibu. Pelaksanaan program dan projek pembangunan yang dirancang oleh Datuk Robert Lau memerlukan peruntukan besar yang hanya mampu disediakan oleh Kerajaan Persekutuan.

Namun, Datuk Robert Lau yang mewakili BN dan memegang jawatan Timbalan Menteri Pengangkutan dalam kerajaan Persekutuan telah meninggal dunia tiba-tiba dan segala perancangan pembangunan Sibu oleh Datuk Rober Lau Sibu perlu ditanggung oleh bakal wakil Rakyat yang akan dipilih dalam PRK pada 16 Mei 2010 nanti.

Sehubungan ini, pengundi Sibu perlu bijak dalam membuat keputusan memilih calon dalam PRK nanti kerana wakil rakyat yang dipilih nanti perlu meneruskan segala perancangan pembangunan yang ditinggalkan oleh mendiang Datul Robert Lau. Sekiranya tidak, maka penduduk Sibu lah akan mengalami kerugian dalam konteks pembangunan.

Persoalannya siapakah yang lebih mampu untuk melaksanakan projek-projek dan program pembangunan yang dirancang oleh mendiang Datuk Robert Lau? Siapakah mampu mendapat bantuan dan peruntukan berjuta-juta ringgit daripada kerajaan negeri dan persekutuan untuk menjalankan projek-projek pembangunan di kawasan Sibu? Pengundi P.212 Sibu perlu mengambilkira dua persoalan tersebut sebelum membuat keputusan pada hari mengundi pada 16 Mei 2010.

Tinjauan dikalangan pengundi Sibu menunjukkan bahawa mereka inginkan segala program dan perancangan pembangunan yang diusahakan oleh Datuk Robert Lau diteruskan. Mereka juga kelihatan tidak mudah dipengaruhi oleh sentimen perkauman Cina yang dibawa oleh DAP dan slogan-slogan politik yang didendangkan oleh pihak Pakatan Rakyat terutamanya PKR dan DAP.

Pemimpin DAP mengutarakan slogan 'A Greater Malaysia'. Manakala, DAP mengutarakan dua slogan iaitu, Saudara Lim Kit Siang mengutarakan slogan ' Save Malaysia ' dan anaknya Lim Guan Eng mengutarakan slogan ' Middle Malaysia'. Pengundi Sibu dicurahkan dengan pelbagai slogan -slogan politik oleh Pakatan Rakyat yang disertai oleh 3 parti iaitu DAP,PKR dan PAS.

Manakala, BN yang terdiri daripada 14 buah parti didapati bersatu dalam mengutarakan hanya satu slogan sahaja iaitu ' 1 Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan'.

Dalam konteks ini, pengundi Sibu yang majoritinya pengundi Cina kurang memberi perhatian kepada slogan-slogan politik yang dimajukan oleh PR ataupun BN. Mereka lebih mementingkan cara hidup mereka di Bandar Sibu. Mereka dilihat kurang ambil tahu atau kisah tentang perkembangan dan pergolakan politik di semenanjung. Pengundi Sibu yang tetap bersama BN bagi lima penggal yang lepas juga kelihatan masih kuat sokongannya terhadap BN. Pengundi Sibu kelihatan tidak dipengaruhi dengan slogan-slogan atau dakwaan -dakwaan politik yang diajukan oleh PR,malah kelihatan tidak tergoyah kepercayaan mereka terhadap kemampuan BN membawa pembangunan kepada Bandar dan penduduk Sibu.

Pengundi Sibu juga didapati bersama BN semasa gelombang tsumani politik menukar corak landskap politik di semenanjung Malaysia pada Pilihan Raya Umum Ke 12 tahun 2008.

Dalam pada itu, satu persoalan yang mungkin menjadi tanda tanya kepada pengundi Sibu adalah kenapa DAP yang berkali-kali gagal memenangi Pulau Pinang dengan sokongan majoriti pengundi Cina di situ tidak menunaikan janji-janji kepada pengundi bukan Cina yang banyak membantu DAP memenangi dan membentuk kerajaan negeri menguasai Pulau Pinang apabila pengundi India memihak parti PKR,DAP dan PAS dalam PRU 12. Namun, DAP yang menjaguhkan slogan-slogan seperti 'Greater Malaysia dan Keadilan Untuk Semua' menepikan kepentingan masyarakat bukan Cina di Pulau Pinang.
Kerajaan Pakatan Rakyat Nnegeri Pulau Pinang yang dipimpin oleh DAP tidak melantik seorang bukan Cina sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang? Janji-janji Anwar Ibrahim selaku Pemimpin PR kepada penduduk India Kampong Buah Pala tidak ditunaikan oleh Lim Guan Eng selaku ketua Menteri Pulau Pinang mewakili DAP.Malah penduduk Kampong Buah Pala diusir dengan kejam daripada kampong halamnya di bawah pentadbiran DAP!

Memandangkan pergolakan politik semasa di Bumi Kenyalang Sarawak, terutamnya di kawasan Sibu, ramai penganalisis politik menjangka BN akan menjuarai PRK Sibu dengan majoriti lebih kurang 2,000 undi pada 16 Mei 2010.

Tuesday, May 4, 2010

KEPUTUSAN PRK HULU SELANGOR MENCORAKKAN HALA TUJU BARU BN

Pilihan raya kecil Parlimen Hulu Selangor merupakan satu pertandingan untuk menguji sama ada rakyat bersama YAB Dato' Seri Najib Tun Razak -BN menerima Gagasan 1Malaysdia ataupun bersama Dato’ Seri Anwar Ibrahim –PR menolak Gagasan 1Malaysia. Rakyat berbilang kaum membuat keputusan dalam PRK Hulu Selangor bahawa mereka menyokong PM Najib sekaligus Gagasan 1Malaysia dan menolak parti Pakatan Rakyat kepimpinan Anwar Ibrahim.

Pilihan Raya Kecil (PRK) Parlimen PO94 Hulu Selangor adalah PRK yang ke 10 selepas pilihan raya umum ke 12 (PRU12) yang diadakan pada 8 Mac 2008. Sebelum PRK parlimen Hulu Selangor, BN dan PR telah bertarung dalam 9 PRK termasuk PRK Parlimen P.44 Permatang Pauh, Parlimen P.36 Kuala Terangganu, Parlimen P.59 Bukit Gantang, Dewan Undangan Negeri (DUN) N.25 Bukit Selambau, DUN N.29 Batang Air, DUN N.12 Penanti, DUN N.41 Manek Urai, DUN N.11 Permatang Pasir, DUN N.31 Bagan Pinang .Dlam 10 PRK tersebut, BN hanya menang 2 PRK iaitu DUN N.29 Batang Air di negeri Sabah dan DUN N.31 Bagan Pinang di Negeri Sembilan. Kemenangan PRK P094 parlimen Hulu Selangor adalah kemenangan yang ketiga bagi BN dalam siri PRK sejak PRU12.

Calon BN, P.Kamalanathan (MIC) mendapat
24,997 undi, manakala calon PR, Zaid Ibrahim (PKR) mendapat 23,272 undi. BN menang dengan majoriti 1725 undi. Calon PKR menang kerusi ini dengan majoriti 198 undi dalam PRU12.

Keputusan pilihan raya kecil (PRK) parlimen yang berlangsung pada 25.4.2010 jelas menujukkan
rakyat berbilang kaum dan keturunan tidak lagi sanggup percaya pada dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh Pakatan Rakyat terhadap BN. Malah, sebahagian besar pengundi Hulu Selangor tidak yakin terhadap kebolehan kepimpinan Pakatan Rakyat kerana kerajaan PR tidak mampu deliver atau menyampai perkhidmatan yang dijanjikan kepada rakyat. dalamm PRU12. Di sebaliknya, rakyat lebih percaya, dan yakin ,malah menerima kepimpinan YAB Dato’ Seri Najib Tun Razak yang memajukan Gagasan 1 Malaysia.

Dalam menghadapi PRK Hulu Selangor, Najib turun padang melawan calon Pakatan Rakyat, Dato’ Zaid Ibrahim, hanya dengan
baju besi Gagasn 1Malaysia. Manakala, Pakatan Rakyat masuk gelanggang dengan seorang calon yang umumnya dianggap sebagai gergasi politik atau heavy weight. Akhirnya, calon gergasi politik daripada Pakatan Rakyat tewas di tangan calon BN yang umumnya di anggap sebagai light weight. Apakah rahsia kemenangan BN dalam PRK Hulu Selangor?


Pelbagai faktor disebut-sebut sebagai faktor-faktor yang menyumbang kepada kemenangan BN dalam PRK Hulu Selangor. Antara faktor utama yang menyumbangkankan kepada kemenangan calon BN dalam PRK Hulu Selangor adalah faktor ‘
penerimaan rakyat terhadap kepimpinan Najib yang bersandarkan 1Malaysia’’. Ramai pundit politik bersetuju bahawa nilai keiklasan, kejujuran dan komitmen yang menyerlah dalam ucapan dan tindakan PM Najib pada akhir-akhir ini t didapati berjaya memikat hati sebahagian besar pengundi di Hulu Selangor. Pendirian tegas PM Najib untuk membantu rakyat tanpa mengira kaum, terutamanya rakyat yang menganggap mereka telah tertinggal belakang atau terpinggir dalam arus perdana pembangunan negara dikesan memujuk sebahagian besar pengundi tua dan muda, lelaki dan wanita yang bertabur di kebanyakan Daerah Mengundi parlimen Hulu Selangor . Prinsip ‘ 'mengkotakan apa yang di katakan’ yang di amalkan oleh pentadbiran Najib sejak Najib mengambil alih teraju kepimpinan negara telah menjadi mantra bagi memukau dan memikat hati dan minda sebahagian besar pengundi Hulu Selangor menyokong BN.

TREND PENINGKATAN

SOKONGAN BN

Daerah Mengundi

PRU12

PRK2010


Hulu Selangor

Hulu Selangor

Ldg.Kerling

259

270

Tmn.Bunga Raya

423

608

Sg.Choh

591

722

Bandar K.K.Baru

638

766

Ladang Kerling

799

742

Ladang Nigel Gardener

379

368

Felda Gedangsa

865

957

Tmn.Bukit Terai

591

722

Batang Kali

901

1274

Ladang Escot

145

485


Di samping itu, faktor kekecewaan rakyat terhadap kerajaan
Pakatan Rakyat juga dilihat sebagai faktor yang menyebabkan mereka menyokong BN. Rakyat dilaporkan kecewa kerana hampir 22 janji-janji yang terkandung dalam Manifesto Pilihan Raya PRU12 gagal ditunaikan oleh kerajaan Pakatan Rakyat yang terbentuk selepas PRU12 di negeri Selangor. Malah, kegagalan menunaikan janji-janji kerajaan Pakatan Rakyat di Negeri Pulau Pinang, terutamanya kepimpinan DAP kepada rakyat Pulau Pinang, juga di katakan mendotrong pengundi India menyokong BN. Pengundi India yang menyokong Pakatan Rakyat dalam PRU12 kerana dipengaruhi oleh gelombang HINDRAF juga di dapati kecewa dengan kerajaan DAP kepimpinan Lim Guan Eng . Lim Guan Eng selaku pemimpin utama DAP gagal menunaikan janji-janji kepada penduduk Kampong Buah Pala di Pulau Pinang , malah mengusir penduduk Kampong Buah Pala dari kampong halaman mereka dengan kejam.

Walaupun calon PKR, Zaid Ibrahim, mendapat sambutan hebat di kalangan pengundi Hulu Selangor pada peringkat awalnya kempen politik PRK Hulu Selangor, pada saat-saat akhir pengundi mula memesong dan menumpukan perhatiannya kepada PM Najib apabila beliau mengadakan
lawatan mesra pada hari-hari akhir kempen di Hulu Selangor.

Pengundi di Hulu Selangor juga dilaporkan menyambut baik lawatan mesra Najib dan juga tokoh-tokoh politik Pakatan Rakyat, termasuk Tok Guru Nik Aziz, Anwar Ibrahim dan Lim Kit Siang ke kawasan kediaman mereka. Namun, tinjauan menunjukkan pengundi lebih tertarik dengan ucapan Najib berbanding dengan Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang atau Nik Aziz kerana ucapan pemimpin-pemimpin parti PKR didapati kurang
substance malah PR didapati masih mengulangi dakwaan –dakwaan lama terhadap Najib dan pentadbirannya.

Di sebaliknya, ucapan PM Najib di Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung yang majoritinya pengundi Melayu dan Pekan Kalumpang yang majoritinya pengundi Cina dilaporkan mendapat sambutan yang memperangsangkan.

Begitu juga, ucapan YB Dato’ Seri Utama Dr.Rais Yatim, jaguh Gagasan 1Malaysia, menerima sambutan hebat daripada pengundi India. Kehadiran dan tepukan gemuruh oleh beribu-ribu orang yang hadiri dalam perhimpunan-perhimpunan yang disertai oleh PM Najib dikesan telah diterjemahkan dalam undi yang dibuangkan pada hari mengundi di kebanyakan Daerah Mengundi pada 25 April 2010 .

Memandangkan Parlimen Hulu Selangor merupakan satu kawasan pengundi campuran yang terdiri daripada 53.9% pengundi Melayu, 26.7% pengundi Cina dan 19% pengundi India, kemenangan BN dalam PRK Hulu Selangor ini adalah dianggap signifikan dan sangat penting kerana ianya dianggap sebagai kayu ukuran dalam mengambarkan penerimaan rakyat pelbagai kaum terhadap Gagasan 1Malaysia.

Kedudukan majoriti pengundi Melayu telah mendorong UMNO menuntut kerusi parlimen tersebut pada awalnya. Sebahagian besar pengundi Melayu juga berpendapat bahawa kerusi Hulu Selangor patut ditandingi oleh seorang calon BN dari kaum Melayu. Namun, PM Najib yang mendukung prinsip menghormati kesefahaman terdahulu antara parti-parti komponan BN, termasuk MIC, sanggup meletakkan seorang keturuan India daripada MIC sebagai calon BN. Faktor ini juga dikesan mempengaruhi pemikiran sebahagain besar pengundi India menyokong BN.

Faktor PM Najib menolak tuntutan –tuntutan yang bersandarkan kepada fenomena kaum juga dilihat telah memenangi hati para pengundi bukan Melayu. Disebaliknya, Pakatan Rakyat, yang dilihat sebagai sebuah parti politik yang menjaguhkan prinsip politik ‘multi racial’ tidak berani meletakkan seorang calon daripada kaum bukan Melayu (India ataupun Cina ) kerana bimbang akan kehilangan undi Melayu yang merupakan majoriti di Hulu Selangor. Malah, PR meletakkan seorang calon Melayu bertanding di Hulu Selangor. Pakatan Rakyat tidak berani meletak seorang warga bukan Melayu sebagai calon.dalam kawasan ini. Sikap perkauman Pakatan Rakyat terhadap kaum bukan Melayu didapati amat ketara dalam pemilihan calon PRK Hulu Selangor.

Di sebaliknya, PM Najib berani meletak seorang calon yang datangnya dari Kaum India (MIC) , Seorang calon yang disyorkan oleh BN adalah di pilih daripada kumpulan pengundi yang berperatusan kecil berbanding dengan kaum Melayu dan Cina atas prinsip hormat-menghormati prinsip setia kawan malah menghormati hak kaum minoriti. PM Najib bukan sahaja mencalonkan seorang calon India malah turun padang dan berkerja keras untuk memujuk kaum Melayu terutamnya penyokong tradisi UMNO menyokong calon daripada MIC untuk membuktikan bahawa BN adalah sebuah gabungan parti-parti politik yang benar-benar mewakili kepentingan pelbagai kaum di Malaysia pada setiap masa dan setiap zaman-1Malaysia. Kefahaman rakyat terhadap hasrat murni PM Najib dilihat sebagai salah satu faktor yang mendatangkan kemenenagan kepada calon BN dalam PRK Hulu Selangor.

Sokongan pengundi pelbagai kaum, terutamanya pengundi Melayu dan India di Hulu Selangor kepada calon BN jelas menandakan rakyat semakin bersedia bersama PM Najib untuk bukan sahaja menerima malah menjayakan Gagasan 1Malaysia. Semangat menyokong BN yang membara di Bagan Pinang telah merebak ke Hulu Selangor dan dijangka akan menyemarakkan seluruh negara termasuk Parlimen Sibu, Sarawak.

Pengundi Parlimen Sibu yang menghadapi pilihan raya kecil pada 16 Mei 2010 adalah dianggap sebagai pengundi yang bijak dan mampu mencorak masa depan mereka. dan generasi muda pada kemudian hari. Pengundi Sibu yang terdiri daripada pelbagai kaum, keturunan dan etnik, terutamnya pengundi Cina, dilaporkan sudah sedia memilih BN berdasarkan track rekod BN dan perkhidmatan cemerlang mendiang wakil rakyat Sibu, Datuk Robert Lau Hoi Chew.

Penggundi Sibu juga dilaporkan tidak sedia menggadai masa depan mereka dan generasi mereka dengan menyokong calon PR yang terdiri daripada DAP. Laporan yang diterima pada akhir-akhir ini menunjukkan bahawa walaupun pada zahirnya pengundi Cina di Sibu menyokong DAP, pada hakikatnya mereka lebih yakin terhadap kepimpinan PM Najib, malah percaya bahawa hanya Gagasan 1Malaysia yang dimajukan oleh Najib mampu memudi negara Malaysia ke satu destinasi yang lebih maju, selamat dan sejahtera.